Våra trädtjänster 

Vi är specialiserade på trädvård och klättrande trädarbeten nära bebyggelse.  Vår målsättning är att vara din självklara helhetsleverantör av små till medelstora trädtjänster. Scrolla ned så hittar du följande: 
  • Trädvård 
  • Sektionsfällning 
  • Avancerad markfällning / Avverkning 
  • Biodepå / Faunadepå
  • Miniskotare 
  • TRAQ riskbedömning 
  • Ståndortsanalys - Trädplan / Skötselplan.Trädvård

Om dina träd behöver beskäras är det vår inställning att beskära trädet varsamt. För hårt beskurna träd förstör inte bara trädets hälsa utan också dess estetiska värde. En fackmässig beskärning innebär att trädet fortfarande har sin naturliga sköna form intakt när arbetet är utfört.
Beskärning av träd idag görs vanligtvis för ljusinsläpp, form och framkomlighet samt av säkerhetsskäl. Beskärning, på ett för trädet korrekt sätt, är en förutsättning för att behålla våra träd vackra, friska och säkra i vår omgivning.
Felaktig beskärning leder ofta till att träd måste fällas i förtid och kanske ersättas till höga kostnader.
Det finns många olika sätt att beskära träd. Dessa beskrivs nedan.

Rekommenderade beskärningsintervaller:
Ungträd: 2år
Semi-vuxet träd: 4-5 år
Vuxet träd: 5-10 år
Gammalt träd: 5-8 år
Hamlade träd: 3-6 år

Markluftning /rotrenovering / markluftning
Metod att med tryckluft bryta upp kompakterad jordmark.
Kompaktering = förtätning i mark efter tryck eller kemisk påverkan EXEMPEL: Markkompaktering uppkommer vid körning på ej hårdgjorda ytor med fordon eller tunga maskiner, samt vid vägsaltning. Kan med fördel användas för att vitalisera markbäddar.

Underhållsbeskärning
Beskärning av instabila grenar samt olämpligt placerade grenar, kvistar och epikorma skott. Död ved ska inte avlägsnas utan goda skäl, till exempel för att de utgör en risk som ej är godtagbar. Epikorma skott får ej avlägsnas utan goda skäl. Anm. I åtgärden ingår även säkerhetsbeskärning samt utrymmesbeskärning om inte annat specificerats. - utdrag ur SIS-standard SS 990001-2:2020

Kronhöjning
Beskärning av kronan till specificerad fri höjd. Utrymmesbeskärning eller fnasning ska användas. - utdrag ur SIS-standard SS 990001-2:2020

Uppstamning
Beskärning av grenar på stam för att uppnå viss stamhöjd under odling och etablering. Grenar under angiven stamhöjd ska beskäras. Beskärning ska göras intill stammen om inte överenskommelsen specificerar att flerstegsbeskärning accepteras.

Kronglesning
Beskärning av mindre grenar i kronan med syfte att öka ljusinsläpp eller att minska vindfång. Beskärning ska ske med fokus på täta områden i kronan så att trädet får en jämnt fördelad bladmassa. - utdrag ur SIS-standard SS 990001-2:2020

Kronreduktion
Beskärning för att minska kronans omfång medan trädets karaktär bibehålls. Reduktionssnitt ska användas. Efter beskärning ska kronans periferi ha tillräckligt mycket bladmassa för att minimera skottbildning. - utdrag ur SIS-standard SS 990001-2:2020

Formträdsbeskärning
Återkommande beskärning i syfte att skapa eller bibehålla en specifik form på trädkronan. Tidsintervall mellan åtgärderna och form ska specificeras. Beskärningsverktyg och avståndet till föregående snitt bör specificeras. - utdrag ur SIS-standard SS 990001-2:2020
Formträdsrestaurering
Beskärning i syfte att återskapa ursprunglig form hos ett formträd. Utförs på formträd vars utseende avviker betydligt från trädets önskade form. Om dimensioner som angetts i beställningen avser slutlig storlek ska beskärningspunkterna placeras för att medge tillväxt så att den önskade storleken och formen hos trädkronan kan bibehållas genom formträdsbeskärning.  - utdrag ur SIS-standard SS 990001-2:2020

Hamling / ornamentbeskärning
Regelbunden beskärning vid en förutbestämd höjd eller punkt. Beskärningen sker alltid nära tidigare beskärningspunkt utan att skada äldre vävnad. Snittstorleken ska inte överstiga 10 cm i diameter. Avståndet mellan den nya och den gamla beskärningspunkten bör ej överstiga tjockleken på avlägsnat skott. Anm. Mer än 25 % av kronans bladmassa kan avlägsnas under en växtsäsong. Ofta avlägsnas merparten av grenarna vid samma tillfälle. - utdrag ur SIS-standard SS 990001-2:2020

Vid nyhamling ska snittstorleken ska inte överstiga 10 cm i diameter. Trädet nyhamlas vanligtvis när det är cirka 10 cm i brösthöjdsdiameter. - utdrag ur SIS-standard SS 990001-2:2020

Vid restaureringshamling beskärs trädet i syfte att återuppta hamling där denna upphört. Kronan ska beskäras till specificerade punkter. Snittstorleken ska inte överstiga 15 cm i diameter. Anm. Mer än 25 procent av kronans bladmassa kan avlägsnas under en växtsäsong.  - utdrag ur SIS-standard SS 990001-2:2020 Restaureringshamling ska alltid ske utanför ursprunglig hamlingsnivå.

Historiskt sett hamlades träd för att skaffa foder åt boskap. Alla träd lämpar sig inte för hamling. De klassiska sorterna i Sverige är pil, ask och lind, men alla träd som lätt producerar epikorma skott kan hamlas. Hamlingen skall sedan pågå regelbundet under trädets hela livstid. Denna beskärning bör börja när trädet är ungt och sker succecivt under ett par år innan önskad form fås. Det är viktigt att man inte skadar ”knutan” vid hamlingen. Denna metod är biologiskt försvarbar till skillnad från toppkapning och hård beskärning av äldre träd.

Kronrestaurering
Återställning av trädkrona från ett icke arttypiskt eller icke ursprungligt utseende till ett så nära arttypiskt eller ursprungligt utseende som möjligt. Kronrenovering ska främja utveckling av ett för arten naturligt utseende om inte annat specificeras. Reduktionssnitt ska användas. - utdrag ur SIS-standard SS 990001-2:2020

Kronstabilisering
Kronstabilisering används då beskärning inte räcker till. Två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra i syfte att ge stöd och /eller förhindra kollaps, och därigenom göra kronan stabilare. En lyckad kronstabilisering förlänger trädets funktionella livslängd. Oftast utförs en avlastande beskärning i samband med stabiliseringsoperationen. Man avlägsnar och kortar av mindre grenar i avlastande syfte och undviker därigenom stora snittytor på trädet.
Tekniken varierar beroende på situation. För att ett system skall vara effektivt är det viktigt att det placeras på rätt plats. Ett felaktigt placerat system kan orsaka stam och grenfrakturer genom att skapa extrema belastningar i kronan. Metoder som används idag är t.ex. vajer, gängstång, band och ihåligt syntetrep.

Nynäsgårdens Blodbok 2018

Statisk kronstabilisering
Statiskt system som installeras i trädkronan för att förhindra okontrollerat stam- eller grenbrott vid extrema rörelser.*

Dynamisk kronstabilisering Elastiskt system som installeras i trädkronan för att förhindra okontrollerat stam- eller grenbrott vid extrema rörelser.*
* Källa SS 990000:2020

Högkapning
Kapa eller på annat sätt ta av ett träd högt upp på stammen för att skapa en högstubbe som är minst två meter hög. Anm. Högstubbar används ofta av naturvårdande skäl. Stambrottsnitt kan öka naturvärdet.

Kronretireringsbeskärning
Åtgärd för att efterlikna kronretirering. Grenbrottssnitt kan användas. Kronretirering är en naturlig process hos äldre träd där delar av kronans yttre delar dör eller bryts av samtidigt som tillväxt sker i kronans lägre och inre delar. Kronretireringsbeskärning kronsänkning är åtgärd för att efterlikna kronretirering.

Riktningsbeskärning
Beskärning i syfte att styra gren eller krona åt ett visst håll.

Siktbeskärning
Beskärning för att skapa siktlinje från en specifik plats. Riktningsbeskärning ska användas på grenar som ej tas bort helt men riskerar att påverka önskad sikt inom en femårsperiod.

Säkerhetsbeskärning
Beskärning med syfte att minska risknivån till godtagbar risk. Beskärning ska utföras enligt specificerade kriterier för godtagbar risk. Anm. För definition av risknivå se SS 990000:2020.

Uppbyggnadsbeskärning
Beskärning för att främja utveckling av en god kronstruktur hos unga träd. Anm. Denna beskärning genomförs när trädet är etablerat. På vuxna träd utförs uppbyggnadsbeskärning av trädets yngsta delar.

Utrymmesbeskärning
Beskärning av krondelar för att undvika konflikt med föremål. Reduktionssnitt ska användas.

Veteranisering
Åtgärd som syftar till att skapa naturvärden som annars är knutna till gamla träd. Detta ska ej utföras på gamla träd. Håligheter, död ved och lös bark är exempel på biologiskt värdefulla karaktärsdrag. Åtgärden används i naturvårdande syfte för att minska negativa konsekvenser av generationsglapp inom ett trädbestånd. Det kan ingå i skötselplanen att dokumentera trädets utseende före respektive efter utförda åtgärder.

Avlastningsbeskärning
Beskärning av hela eller delar av träds krona för att förebygga stam- eller grenbrott. Reduktionssnitt ska användas. Beskärningen ska utföras huvudsakligen på trädkronans perifera delar.

Friställning
Begränsning av konkurrerande växtlighet för att skapa fritt utrymme kring utvalda träd. Friställning används ofta för värdefulla träd som växer i marker som tidigare varit hävdade. Åtgärden innefattar olika metoder för att öka utrymme och solexponering för utvalda träd, exempelvis ringbarkning, avverkning och kronreduktion.

Flerstegsbeskärning 
Beskärning av större gren i flera steg, där en del av grenen lämnas vid första beskärningen och sedan tas bort vid ett senare tillfälle. Syftet med flerstegsbeskärning kan vara att främja tillväxten hos den gren eller stam som grenen i fråga utgår från.

Toppkapning
Avlägsnande av större stam eller gren till en förutbestämd höjd utan hänsyn till trädets struktur eller förmåga att hantera ingreppet. Åtgärden avviker från branschpraxis och skiljer sig från hamling, kronreduktion, veteranisering och högkapning. Ingreppet orsakar ofta strukturell försvagning och röta.

Detta är inte något som JG Trädfällning utför.

Sektionsfällning

Sektionsfällning innebär att trädet "monteras ned" i små bitar pga. att vanlig trädfällning inte är möjlig av olika orsaker.
Med rätt utrustning för klättring och säker nedtagning av trädets delar skyddas känsliga miljöer och objekt i riskområdet. Våra arbetsmetoder gör det även möjligt att sektionsfälla träd otillgängliga för kranar och skylifts.

Avancerad markfällning / avverkning

Vi utför även markfällning med säkra och vedertagna metoder. Kraften av ett träd i rörelse, i spänn eller lutning kräver kunskap och erfarenhet för att hanteras rätt.  

Vid behov använder vi mekaniska hjälpmedel som t.ex. vinschar för att hantera dessa krafter.

Övriga trädtjänster

Självklart kan du även höra av dig till oss om du har andra behov som kräver klättring i träd. Katten kanske krampaktigt håller sig fast högt där uppe eller så kanske du vill pryda ditt träd med lite belysning. Hör av dig till oss!

Biodepå / faunadepå
Träddelar som lämnas eller utplaceras i syfte att gynna den biologiska mångfalden.

Miniskotare

Vår miniskotare lyfter ut de fällda träden med minimal markpåverkan. Med lägre marktryck än din egen fot och en total vikt ca 1.600kg lyfter vi stockar på ca 800kg med kranen och ca1500kg per lass.

TRAQ -Riskbedömning
Riskbedömning enligt ISA - standard. Giltig gentemot försäkringsbolag. Bedömningen genomförs efter ett standardiserad mall. Faktorer som vi utvärderar är: Måltavlor, Platsfaktorer, Trädet skick, Belastningsfaktorer, Skador och tillstånd som påverkar kollaps samt en bedömning av risknivå utifrån dessa faktorer. 

Ståndortsanalys
Analys av trädets växtförutsättningar på en specifik plats med åtgärdsförslag med syfte att förbättra trädets växtförutsättningar.

Trädplan / skötselplan
Övergripande styrdokument för ett befintligt trädbestånd / trädindivid.